Protagonist review

3 user reviews, 0 support responses, 0 testimonials, 15 products, 0 promotions, 4 social accounts, Alexa #10598569, listed 2007 (#5040)

Most Recent Customer Reviews

Richard (richard.vanwijk@a...)
Time Hosted: over 3 years
Global rating
Features
Cost
Customer Relation
Control Panel
Waadeloos bedrijf. Ik heb een opzegging opgestuurd, zij zeggen dat ze deze niet kunnen vinden. Ondanks het feit dat ik hier ook voorgaande het opsturen van de opzegging nog contact met hun over heb gehad, er duidelijk na te gaan is dat de website al een paar jaar niet meer gebruik krijg ik toch herinneringen en wordt ik gedreigd met incasso. Totaal geen bereidwilligheid om het netjes en klantvriendelijk op te lossen. M.a.w., zolang je klant bent zijn ze wel aardig, maar anders ronduit onklantvriendelijk.

Schijnbaar levert opzeggen wel vaker een probleem op : http://www.hostingvergelijken.eu/protagonist-hosting-recensie/
Stefan Malt (waaromtochweer@y...)
Time Hosted: over 3 years
Global rating
Features
Cost
Customer Relation
Control Panel
Heb zelf zo'n 20 websites in mijn bezit waarvan gelukkig slechts 1 bij deze provider. je betaald veel geld voor een hele slechte service.
Een paar voorbeelden van deze slechte service van van hun kant zijn -het niet versturen van een betalings-mailtje of factuur en je account zonder enige vorm van communicatie afsluiten.
-ftp toegang afsluiten omdat ze denken dat sites zonder ftp veiliger zijn
-wachtwoorden onbeveiligd opslaan en vervolgens via de mail mensen dwingen deze te wijzigen terwijl het wachtwoord wijzigings systeem niet werkt...
Dit zijn zijn slechts enkele voorbeelden van de idiote acties van deze provider. Heb verhuizing aangevraagd en ben blij als ik weg ben.
MORE REVIEWS
protagonist.nl logo

Overview

Services: Web HostingDomain Registration

About Protagonist

Protagonist B.V. biedt sinds 2000 internetdiensten aan met een focus op webhosting, (virtuele)serverhosting en domeinregistraties wereldwijd.

Of het nu gaat om een persoonlijke website, een bedrijfspresentatie of complexe toepassingen wij zorgen ervoor dat het werkt. Zo kunt u zich concentreren op de inhoud van de website. Inmiddels meer dan tien jaar zorgen wij er voor dat er vele duizenden websites op het internet te vinden zijn. Protagonist B.V. is een onafhankelijk, schuldenvrij en winstgevend bedrijf. Protagonist staat voor continuïteit.

Onze support is zes dagen per week geopend en telefonisch bereikbaar. De service houdt niet op bij het uitleveren van ons product. Ons team bestaat uit 14 medewerkers. Een ieder is een enthousiaste professional met een jarenlange ervaring op zijn/haar eigen vakgebied. Heeft u vragen over uw website of domeinnaam? Wij helpen u verder! Protagonist webservers zijn ondergebracht in een groen-datacenter waar met innovatieve technologieën veel energie wordt bespaard en tevens uitsluitend wordt gewerkt met groene stroom. Lees meer over onze c02 neutrale aanpak.

Binnen deze serverruimte bevindt zich ons volledig redundante netwerk. Protagonist controleert het gehele traject van server tot backbone zodat wij continue dienstverlening kunnen garanderen. Protagonist is een van de weinige provider in Nederland die standaard een SLA (Service Level Agreement) levert bij haar webhosting produkten, zo weet u wat u koopt. Lees hier meer over onze SLA.

We hopen ook u binnenkort te mogen begroeten wanneer u kiest voor de ervaring en service van Protagonist. U kunt altijd contact opnemen met een van onze mensen op 088 333 4444

Wij zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.30 uur. En op zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur.


CO2 Neutraal

Protagonist voert in samenwerking met de Climate Neutral Group wereldwijd projecten uit die het CO2-evenwicht in de atmosfeer herstellen en op die manier bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem.
CO2 Neutraal
Het creëren van economische meerwaarde gaat in de visie van Protagonist samen met sociale rechtvaardigheid en een goede leefomgeving. Alleen een onderneming die evenwicht aanbrengt tussen economische, sociale en milieuaspecten kan op lange termijn succesvol opereren. We hebben als organisatie dan ook nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om de ecologische impact op onze leefomgeving te minimaliseren, én om bij te dragen aan de maatschappij waarvan we zelf onderdeel zijn.

Enerzijds doen we dit door energiezuinig te opereren, anderzijds door actief te investeren in klimaatneutraal ondernemen in samenwerking met Climate Neutral Group.

Protagonist webservers zijn ondergebracht in een groen-datacenter waar met innovatieve technologieën veel energie wordt bespaard en tevens uitsluitend wordt gewerkt met groene stroom.

Voorbeelden van besparende technologie

Koelen van een datacenterruimte gebeurt normaal gesproken met een energieverslindende compressor. Het door ons gebruikte datacenter heeft Free Cooling laten inbouwen. Een energiezuinig koelingconcept dat handig gebruik maakt van de koele buitenlucht. Met Nederlandse temperaturen is de compressor voor veertig procent van de tijd helemaal niet meer nodig.

Cold Corridor Concept. Koude lucht wordt aan de voorkant van de kasten efficiënt aangevoerd, terwijl warme lucht aan de achterkant efficiënt wordt afgevoerd. Het systeem voorkomt ‘kortsluiting‘ tussen de koude en warme lucht en is daarmee veel zuiniger in stroomverbruik.

In het gehele datacenter is hoogfrequente (30.000 Hz) verlichting geïnstalleerd. Aangevuld met sensoren die automatisch het licht uitschakelen als er geen personen in de ruimtes aanwezig zijn. Een voordeel van HF-verlichting is het bijzonder lage energiegebruik.

Draag ook bij aan een beter milieu!

Naast de klimaatneutrale aanpak binnen onze bedrijfvoering bieden wij klanten de mogelijkheid om op hun website duidelijk te maken dat ook zij de co2-reductie serieus nemen door deze button op de homepage te plaatsen.

Zo kunt u organisaties inspireren en stimuleren om ook klimaatneutraal te leven en/of te werken. Om de aktie nog aantrekkelijker te maken promoten wij het gebruik van de button door voor elke bezoeker op uw website budget te reserveren voor nieuwe aanplant van bomen.

Een concreet rekenvoorbeeld:
Heeft u 100 bezoekers per dag op uw website dan laten wij 12 bomen een jaar lang groeien!

U vindt de HTML code om de banner op uw website te plaatsen in uw persoonlijk control panel onder de klimaatneutraal tab.

Webhosting

Vijf redenen om voor Protagonist te kiezen - Zeven dagen per week support, 14 enthousiaste professionals met een jarenlange ervaring op zijn/haar eigen vakgebied staan u te woord.
- Alle pakketten kennen een Service Level Agremeent (SLA) met harde garanties.
- Betere technologie. U host onder andere makkelijk meerdere websites met 1 pakket.
- Betaalbaarheid. Wij raden u aan verder te kijken dan alleen naar prijs en zaken in overweging te nemen als kwaliteit, uptime, support en technische mogelijkheden.

----

Protagonist BV provides internet services since 2000 with a focus on web hosting (virtual) server hosting and domain registrations worldwide.

Whether it's a personal website, a business presentation or complex applications, we'll make sure it works. So you can concentrate on the content of the website. Now more than ten years we will ensure that many thousands of websites on the internet to find. Protagonist BV is an independent, debt free and profitable company. Protagonist stands for continuity.

Our support is six days a week and by phone. The service does not end with the delivery of our product. Our team consists of 14 employees. Everyone is an enthusiastic professional with years of experience in his / her own field. Have questions about your website or domain? We'll contact you! Protagonist Web servers are housed in a green data center with innovative technologies that save energy and also many only work with green power. Read more about our c02-neutral approach.

Within this server room is our fully redundant network. Protagonist controls the entire process from server to backbone so that we can guarantee continuous service. Protagonist is one of the few providers in the Netherlands that a standard SLA (Service Level Agreement) performance at its web hosting products, so you know what you are buying. Read more about our SLA.

We hope to welcome you when you choose the protagonist of experience and service. You can always contact one of our staff at 088 333 4444

We are open from 09.00 to 17.30. And on Saturdays from 13.00 to 17.30.

CO2 Neutral

Protagonist, in association with the Climate Neutral Group worldwide projects that the CO2 balance in the atmosphere restore and thus contribute to solving the climate problem.
CO2 Neutral
Creating economic value is in the view of Protagonist with social justice and quality of life. Only a company that make balance between economic, social and environmental aspects can operate successfully in the long term. As an organization we have therefore explicitly responsible for the ecological impact on our environment to minimize, and to contribute to the society of which we are part.

On the one hand, we do this through energy efficient to operate, the other by actively investing in the business climate in collaboration with the Climate Neutral Group.

Protagonist Web servers are housed in a green data center with innovative technologies that save energy and also many only work with green power.

Examples of effective technology

Cooling a data center room is normally done with an energy-intensive compressor. The data center we use free cooling to retrofit. An energy efficient cooling concept that makes ingenious use of cool outside. With Dutch temperatures the compressor for forty percent of the time no longer needed.

Cold Corridor Concept. Cold air is at the front of the cabinets efficiently, while warm air at the back is efficiently removed. The system prevents "short circuit" between the cold and warm air and making it much more economical in power consumption.

In the entire data center, high frequency (30,000 Hz) lighting installed. Supplemented with sensors that automatically switch off the lights when no people are present in the room. One advantage of HF lighting is very low energy.

Also contribute to a better environment!

Besides the climate-neutral approach within our business operations, we offer customers the ability to make clear on their website that they also seriously reduce CO2 emissions by the button on the homepage.

So you can inspire and encourage organizations to include climate to live and / or work. To the action even more attractive we promote the use of the button by each visitor to your website budget for planting new trees.

A concrete calculation example:
Do you have 100 visitors a day on your website, let us grow 12 trees a year!

Find the HTML code to the banner on your website in your personal control panel below the climate tab

Webhosting

Five reasons for choosing Protagonist - Seven days a week support, 14 enthusiastic professionals with years of experience in his / her own field allow you to answer.
- All packages have a Service Level Agremeent (SLA) with hard guarantees.
- Better technology. You host multiple Web sites to easily include a package.
- Affordability. We recommend you to look beyond price and only things to consider as quality, uptime, support and technical capabilities.

Server locations:


protagonist.nl screenshot
Website research for Protagonist on September 10, 2011 by WebHostingTop

Protagonist Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start and end date
if the promotions expires
Your email (will not be displayed)
How much is 4 + 3 ? Respond with 7
 

PlansProtagonist Website Products

Shared - Linux/Windows Keep mouse
over features!
PriceDisk space Transfer UpdatedFree domain /
Allowed
StarterfeaturesControl Panel : Plesk
Hosted domains : 3
$6.86/mo.10 GB50 GB / 3
AdvancedfeaturesControl Panel : Plesk
Hosted domains : 5
$12.40/mo.50 GB100 GB / 5
ProfessionalfeaturesControl Panel : Plesk
Hosted domains : 7
$21.13/mo.75 GB150 GB / 7
Dedicated - Linux/Windows Keep mouse
over features!
PriceDisk space Transfer UpdatedRAM /
Dedicated IPs
Dedicated 1features
RAM : 32000 MB
CPU : 4 x 3.40GHz
Hosted domains : Unlimited
$149.57/mo.2000 GBunmetered 32 GB
Dedicated 2features
RAM : 32000 MB
CPU : 4 x 4.00GHz
Hosted domains : Unlimited
$174.50/mo.240 GBunmetered 32 GB
Dedicated 3features
RAM : 32000 MB
CPU : 4 x 3.75GHz
Hosted domains : Unlimited
$267.98/mo.480 GB SSDunmetered 32 GB
VPS - Linux Keep mouse
over features!
PriceDisk space Transfer UpdatedRAM /
Dedicated IPs
VPS 1features
RAM : 1000 MB
CPU : 4 x 2.40GHz
Hosted domains : Unlimited
$43.62/mo.25 GBunmetered 1 GB
VPS 2features
RAM : 2000 MB
CPU : 4 x 2.40GHz
Hosted domains : Unlimited
$81.02/mo.50 GBunmetered 2 GB
VPS 3features
RAM : 4000 MB
CPU : 4 x 2.40GHz
Hosted domains : Unlimited
$112.18/mo.100 GBunmetered 4 GB
SSL Certificates Keep mouse
over features!
Price UpdatedDomains protected
Rapid SSL $43.62/yr.
True business ID $105.32/yr.
True business EV $370.18/yr.
CDN Keep mouse
over features!
Price Transfer UpdatedDomains Allowed
Boostfeatures
Domains Allowed : Unlimited
free unmetered Unlimited
Superboostfeatures
Domains Allowed : Unlimited
$43.62/mo. unmetered Unlimited
Premiumfeatures
Domains Allowed : Unlimited
$299.14/mo. unmetered Unlimited

Marketing information is managed by sales@p... [login] | Last company update:

Web stats

Owner: Protagonist
Targeting: Netherlands
Statistics
Site in business since:
Links to the site: 80
Details for https://www.protagonist.nl/
Website DNS: ns3.pansa.net => 184.106.135.135 ( Chicago ) / Rackspace Inc. - rackspace.com
ns1.pansa.net => 82.150.141.5 ( Rotterdam ) / Broadband Hosting B.V - openpeering.nl
ns2.pansa.net => 82.150.140.222 ( Rotterdam ) / Broadband Hosting B.V - openpeering.nl
MX::protagonist-nl.mail.protection.outlook.com => 104.47.10.36 ( Dublin ) / Microsoft Corporation - microsoft.com
Server Software: nginx|PleskLin
Website IP: 88.99.27.29
IP Location Country/State/City: Germany / Sachsen / Falkenstein - see top providers in Deutschland, Sachsen
ISP Name / ISP URL: Hetzner Online AG / hetzner.de
504

Customer testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email (will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed)
Minimum 100 characters
How much is 4 + 3 ? Respond with 7
 

Protagonist Social Networks

https://www.linkedin.com/company/protagonist-bv
About: Protagonist B.V. biedt sinds 2000 internetdiensten aan, uiteenlopend van virtuele- en dedicated-hosting tot internationale domeinnaamregistratie. Inmiddels meer dan zeven jaar zorgen wij er voor dat er vele duizenden websites op het internet te vinden zijn. Of het nu gaat om een persoonlijke website, een bedrijfspresentatie of complexe toepassingen wij zorgen ervoor dat het werkt. Zo kunt u zich concentreren op de inhoud van de website.

Hosting en domeinregistratie zijn ons specialisme. De afgelopen jaren hebben wij ons als een betrouwbare partner bewezen, veel hostingbedrijven zijn gedurende deze periode verdwenen en weer anderen zijn overgenomen.

Protagonist BV (established 2000) is a Privately Held entity having 33 followers on LinkedIn and 11-50 employees, industry Internet.
http://blog.protagonist.nl/spotlight-esthetisch-centrum-tilburg/  (RSS error) Blog added on February, 2012, with total 33 articles, Language nl-NL. Latest post on Jun 8, 2016

ReviewsProtagonist Customer Ratings

The quick stats of Protagonist profile shows a note average of 1.0 out of 10, counting 3 opinions. (few listed on the top of the page)
As visitor you can rate this provider directly here! If you are part of support team, you can respond to these reviews by going to login

Add your own review [Toggle to basic/advanced form]

Required information

Select Hosting Plan
Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID
Your email
(will be obfuscated)
or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. Example Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domainExample mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one
Summary of your posteg. protagonist.nl is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIMUM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
Some customers might say good things like: "i'm happy with Protagonist" or bad things and complaints like: "this company sucks", or "is horrible", "protagonist.nl generated only problems", "scam or ripoff provider", but is your turn now to share your experience!
How much is 4 + 3 ? Respond with 7
 
Jan de Vries (jdvries255@h...)
Time Hosted: 1 to 2 years
Global rating
Features
Cost
Customer Relation
Control Panel
Gemiddelde hosting opties. Snelheid is redelijk. Bijkomstige extra kosten zijn superhoog. Veranderen algemene voorwaarden zodra hen iets niet aanstaat. Customer support is een nachtmerrie. Niet voor rede vatbaar en zetten zonder discussie of waarschuwing een deurwaarde aan je deur .

Alternate top web hosting companies in Netherlands


Compare to best hosting brands from Netherlands new

These Protagonist customer review(s) and ranks are the subjective opinion of our visitors and not of whtop.com staff.
Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.