PC Extreme review

3 user reviews, 0 support responses, 0 testimonials, 11 products, 0 promotions, 4 social accounts, 1422 domains, 21957 hosted, Alexa #1030995, listed 2006 (#4217)

Most Recent Customer Reviews

DMG (kaigartner@g...) / digitalminersguild.com
Time Hosted: 1 to 2 years
Global rating
Great service, great hosting and amazing Aurora products!

Creating a instance is a piece of cake, no problem at all!
Adriaan (info@a...)
Time Hosted: over 3 years
Global rating
Features
Cost
Customer Relation
Control Panel
Terrible service, terrible uptime, terrible connection with the server. It is a terrible company, best thing you can do is to stay away from them!
MORE REVIEWS
pcextreme.nl logo

Overview

Services: Web HostingDomain Registration

About PC Extreme

PCextreme B.V. is een van de grootste internet service providers (ISP) van Nederland. Sinds de start in 2004 leveren we een breed scala aan internet gerelateerde dienstverlening aan inmiddels meer dan 25.000 klanten.

Onze dienstverlening omvat onder andere Shared webhosting, Domeinregistratie, Server hosting (in de vorm van Virtual Private Servers, Dedicated Servers en Colocated Servers) en het leveren van Managed diensten. We leveren daarnaast Private Rackspace en faciliteren op dit gebied de groei van onze klanten. Onze inmiddels vergaande kennis en ervaring wordt tenslotte ingezet in het ontwerpen en ondersteunen van maatwerk oplossingen voor diverse organisaties.

Ons bedrijf

Missie en Visie PCextreme

We zijn in 2004 gestart als één van de scherpst geprijsde Internet Service Providers van Nederland. De door ons gezette trend is door velen gevolgd. Anno 2011 zijn we één van de grotere hosting partijen van Nederland en bedienen we meer dan 25.000 klanten.
Missie

PCextreme biedt een breed assortiment aan kant en klare (web)hosting diensten met een zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding. Dit maakt de dienstverlening bereikbaar voor een zeer breed publiek van zowel prijsbewuste consumenten als middel- en kleinbedrijf, binnen en buiten Nederland. De grote schaal waarop PCextreme opereert stelt ons staat in om betrouwbaarheid van de dienst te combineren met een scherpe prijs. Ondanks de lage prijs bieden we aanvullende ondersteuning in het gebruik van onze diensten en bij het oplossen van incidenten. Een goede behandeling van de klant staat centraal.
Visie

PCextreme streeft er naar de huidige positie in de hosting markt vast te houden en verder uit te bouwen. We zijn een pionier op de betaalbare hostingmarkt en willen dit karakter behouden. Om dit te bewerkstelligen werken we voortdurend aan de innovatie en verbreding van onze dienstverlening. Ook de informatievoorziening richting de klant kent voortdurende aandacht. Door hier veel aandacht aan te besteden beperken we de behoefte aan persoonlijke ondersteuning en kunnen we de prijs van de dienst scherp houden.

Faciliteiten
Een solide infrastructuur
Om onze diensten op hoogwaardig niveau te kunnen leveren opereert PCextreme vanuit een hypermodern datacenter en beschikken we over alle nodige faciliteiten.
Een state of the art netwerk, redundant uitgevoerde stroomtoevoer en snelle - intern ontwikkelde - storage oplossingen zijn ingrediënten voor het bieden van een degelijk hosting product.

Faciliteiten

Netwerk
Een snelle en betrouwbare verbinding met het internet staan centraal in alle door PCextreme geleverde diensten. We hebben daarom een modern en redundant uitgevoerd netwerk. Onze peerings garanderen daarnaast de benodigde connectiviteit en snelheid, overal ter wereld.

Onze routers staan in een redundante opstelling en zijn met meerdere gigabit verbindingen verbonden met de buitenwereld. Mocht één van de routers uitvallen, dan wordt het verkeer omgeleid via een van de andere routers. We zijn aangesloten op bekende knooppunten zoals de AMS-IX en NL-IX en zijn verbonden met hoogwaardige transits zoals Globalcrossing, Interoute, Cogent en Tata.

De AMS-IX faciliteert de fysieke verbindingen met zo goed als alle internet providers van Nederland. Dit garandeert een snelle en stabiele verbinding vanaf de computers van de thuisgebruiker.

Redundantie
Onze routers staan in een redundante opstelling zodat er bij onverhoopte uitval geen netwerk onderbrekingen plaats zullen vinden. Dit geldt tevens voor onze stroomvoorziening.

Kwaliteitsnetwerk
We maken voor onze routers, coreswitches en switches gebruik van kwalitatief hoogwaardige apparatuur van Brocade. Ons netwerk heeft daarmee een grote overcapaciteit.

IPv6 Netwerk
Ons netwerk heeft native ondersteuning voor IPv6. We zijn daarmee voorbereid op de (nabije) toekomst waarin een tekort aan IPv4 adressen zal ontstaan.


Datacenter
Onze diensten worden geleverd vanuit een eigen vloer in het Gyrocenter DC II. Een hypermodern, in 2010 opgeleverd datacenter met voldoende groeipotentieel.

Vanzelfsprekend is het centrum goed beveiligd tegen inbraak, stroomuitval en brand. Een zogenaamd Building Management System (BMS) is daarnaast verantwoordelijk voor de monitoring van temperatuur, luchtvochtigheid en stroomtoevoer.

Het datacenter is daarnaast een van de eerste datacentra in Europa die een Energy Usage Effectiveness (EUE) norm heeft. Dit betekent dat het centrum aan zeer strenge milieu eisen voldoet. PCextreme draagt hier extra aan bij door op haar datavloer gebruik te maken van 30-50% efficiëntere koeling op basis van Cooling Alleys.

Redundantie
Zowel het netwerk als de stroom voorziening zijn redundant uitgevoerd om onverhoopte verstoringen adequaat het hoofd te kunnen bieden.

Datavloer
Onze serverruimtes hebben voldoende capaciteit om de komende jaren de groei van onze klant en de eigen dienstverlening te kunnen faciliteren.

Groen datacenter
Het datacenter gebruikt uitsluitend energie afkomstig uit windmolenparken. Dit maakt het een zeer milieuverantwoord onderkomen.

-----

PCextreme BV is one of the largest Internet service providers (ISPs) in the Netherlands. Since its launch in 2004, we supply a wide range of internet related services to more than 25,000 customers now.

Our services include shared web hosting, Domain hosting server (in the form of Virtual Private Servers, Dedicated Servers and Colocated Servers) and delivering managed services. We also offer private Rackspace in this area and facilitate the growth of our customers. Our now extensive knowledge and experience ultimately used in the design and support customized solutions for various organizations.

Our company

Mission and Vision PCextreme

We started in 2004 as one of the sharpest-priced Internet Service Providers in the Netherlands. By our regular trend followed by many. In the year 2011 we are one of the larger hosting parties in the Netherlands and we serve over 25,000 customers.
Mission

PCextreme offers a wide range of ready made (web) hosting services with a very competitive price / quality ratio. This makes the service accessible to a wide audience of consumers as cost-conscious medium-sized, the Netherlands and abroad. The large scale PCextreme operates to enable us to service reliability, combined with a competitive price. Despite the low price we offer additional support in using our services and to resolve incidents. Proper treatment of the customer comes first.
Vision

PCextreme strives to keep the current position in the hosting market to maintain and further develop. We are a pioneer in the hosting market and affordable to this character. To achieve this we continuously work on the innovation and expansion of our services. The information towards the customer has constant attention. Because a lot attention to this, we limit the need for personal support and we can reduce the service on their toes.

Facilities
A solid infrastructure
Our services at high level to supply operates from a state PCextreme modern data center and we have all the necessary facilities.
A state of the art network, redundant power and speed - internally developed - storage solutions are the ingredients for providing a solid hosting product.

Facilities

Network
A fast and reliable connection to the Internet are central to all services provided by PCextreme. We have developed a modern and redundant network. We also guarantee the necessary peering connectivity and speed, anywhere in the world.

Our routers are in a redundant setup with multiple gigabit connections and are connected to the outside world. If one of the routers fails, traffic is routed through one of the other routers. We are connected to nodes known as the AMS-IX and NL-IX and are associated with high transits such as Global Crossing, Interoute, Cogent and Tata.

The AMS-IX facilitates the physical connections with almost all ISPs in the Netherlands. This guarantees a fast and stable connection from the computers of home users.

Redundancy
Our routers are in a redundant setup so that when unexpected failures no network interruptions will take place. This also applies to our power.

Quality Network
We create for our routers, switches and core switches using high quality equipment from Brocade. Our network thus has a large overcapacity.

IPv6 Network
Our network has native support for IPv6. We are thus prepared for the (near) future where a shortage of IPv4 addresses will occur.


Datacenter
Our services are delivered from its own floor in the Gyrocenter DC II. A hyper-modern data center in 2010 with enough growth potential.

Obviously, the center is well protected against burglary, fire and power. Called a Building Management System (BMS) is also responsible for monitoring temperature, humidity and power.

The data center is also one of the first data centers in Europe to an Energy Usage Effectiveness (EUE) standard. This means that the center with very strict environmental requirements. PCextreme further contributes to this through her data floor using 30-50% more efficient cooling of Cooling Alleys.

Redundancy
Both the network and its redundant power supply for unexpected disruptions to adequately cope.

Data Floor
Our server rooms have sufficient capacity in the coming years the growth of our clients and our own services to facilitate.

Green data center
The data center uses only energy from wind farms. This makes it a very environmentally responsible housing.

Server locations:

Amsterdam

pcextreme.nl Cover
Website research for PC Extreme on November 5, 2006 by WebHostingTop

Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start and end date
if the promotions expires
Your email (will not be displayed)
How much is 4 + 3 ? Respond with 7
 

PlansWebsite Products

Shared - Linux/Windows Keep mouse
over features!
PriceDisk space Transfer UpdatedFree domain /
Allowed
Staticfeatures
Hosted domains : Unlimited
free153 MBunmetered / unlimited
Dynamicfeatures
Hosted domains : Unlimited
$2.44/mo.25 GBunmetered / unlimited
All-in-onefeatures
Hosted domains : Unlimited
$12.44/mo.50 GBunmetered / unlimited
Cloud - Linux/Windows Keep mouse
over features!
PriceDisk space Transfer UpdatedRAM /
Dedicated IPs
Agile 512mbfeatures
RAM : 512 MB
CPU : 1 core
Hosted domains : Unlimited
$3.75/mo.20 GB1 TB 512 MB
Agile 1Gfeatures
RAM : 1000 MB
CPU : 1 core
Hosted domains : Unlimited
$7.50/mo.20 GB2 TB 1 GB
Agile 2Gfeatures
RAM : 2000 MB
CPU : 2 cores
Hosted domains : Unlimited
$11.25/mo.20 GB2 TB 2 GB
Agile 4Gfeatures
RAM : 4000 MB
CPU : 2 cores
Hosted domains : Unlimited
$18.75/mo.20 GB5 TB 4 GB
Agile 8Gfeatures
RAM : 8000 MB
CPU : 4 cores
Hosted domains : Unlimited
$33.76/mo.20 GB10 TB 8 GB
Agile 16Gfeatures
RAM : 16000 MB
CPU : 4 cores
Hosted domains : Unlimited
$63.77/mo.20 GB10 TB 16 GB
SSL Certificates Keep mouse
over features!
Price UpdatedDomains protected
Domain validation $11.25/yr.
Organization validation $41.26/yr.

Contact information is managed by pcextreme.nl representatives info@p..., verkoop@p..., admin@p..., support@p..., sales@p... [login]
Claim this businessCreate a free account to manage pcextreme.nl listing!

Web stats

Owner: PCextreme
Targeting: Netherlands
Statistics
Site in business since:
Links to the site: 222
Details for https://www.pcextreme.nl/
Website DNS: MX::fallbackmx.spamexperts.eu => 149.13.75.27 ( Frankfurt am Main ) / Solarwinds MSP Cloud GmbH - solarwindsmsp.com
MX::lastmx.spamexperts.net => 149.13.75.27 ( Frankfurt am Main ) / Solarwinds MSP Cloud GmbH - solarwindsmsp.com
MX::mx.spamexperts.com => 149.13.75.27 ( Frankfurt am Main ) / Solarwinds MSP Cloud GmbH - solarwindsmsp.com
v2.pcextreme.nl => 185.94.228.140 ( Amsterdam ) / PCextreme B.V.
v1.pcextreme.nl => 93.180.70.53 ( Middelburg ) / PCextreme B.V.
v3.pcextreme.eu => 185.95.30.105 ( Middelburg ) / PCextreme B.V.
Server Software: nginx/1.17.10
Website IP: 109.72.92.155
IP Location Country/State/City: Netherlands / Zeeland / Middelburg - see top providers in Nederland, Zeeland
ISP Name / ISP URL: PCextreme B.V. / pcextreme.nl
1531

Customer testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email (will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed)
Minimum 100 characters
How much is 4 + 3 ? Respond with 7
 

Social Networks

https://www.linkedin.com/company/pcextreme-b-v-
About: PCextreme B.V. is begin 2004 gestart als scherpst geprijsde "internet service provider" van Nederland. Sinds ons toetreden tot de markt zijn veel providers de door ons gezette trend gevolgd. Tot op de dag van vandaag is PCextreme echter nog steeds een van de scherpst geprijsde providers. Het slimme inkoopbeleid, een team met uitgebreide technische kennis en automatisering liggen hieraan ten grondslag.

PCextreme B.V. is een sterk groeiend bedrijf maar is in staat de goede kwaliteit van haar producten en diensten te blijven garanderen. Er wordt veel geïnvesteerd in moderne en snelle apparatuur en een goede ondersteuning van onze klanten.

PCextreme B.V. (established 2003) is a Partnership entity having 245 followers on LinkedIn and 11-50 employees, industry Internet.
PC Extreme Blog  (RSS error) First post from June, 2011, with total 10 articles, Language en-US. See recent blogs summary posts:
- PCextreme bestaat 10 jaar! - Stiekem bestaan we al ietsje langer, maar sinds januari 2014 bestaan we officieel 10 jaar! Wat ooit begon met het hosten van één website, is na 10 jaar gegroeid tot een bedrijf met een twintigtal...
- Aurora Cloud Update #1 - Een aantal maanden geleden hebben we ons cloud computing platform gelanceerd onder de naam Aurora. Binnenkort komt de eerste grote update eraan en die brengt een aantal nieuwe en leuke features met ...
- Open Datacenter Dag 2013: Een terugblik - Afgelopen zaterdag opende we voor de tweede keer de deuren van ons datacenter in Amsterdam. Tijdens deze dag maakten onze klanten en andere geïnteresseerden kennis met het datacenter, het team achter

Domains trend


PC Extreme Domain trend

ReviewsCustomer Ratings

The quick stats of PC Extreme profile shows a note average of 4.0 out of 10, counting 3 opinions. (few listed on the top of the page)
As visitor you can rate this provider directly here! If you are part of support team, you can respond to these reviews by going to login

Add your own review [Toggle to basic/advanced form]

Required information

Select Hosting Plan
Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID
Your email
(will be obfuscated)
or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. Example Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domainExample mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one
Summary of your posteg. pcextreme.nl is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIMUM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
Some customers might say good things like: "i'm happy with PCExtreme" or bad things and complaints like: "this company sucks", or "is horrible", "pcextreme.nl generated only problems", "scam or ripoff provider", but is your turn now to share your experience!
How much is 4 + 3 ? Respond with 7
 
(1 = 33.33%)
(2 = 66.67%)
-anonymous- (justineverkerk1984@g...) / fanclan.nl
Time Hosted: over 3 years
Global rating
Features
Cost
Customer Relation
Control Panel
The hosting of PCextreme is extremely expensive compared to what you get. I have 7 websites hosted with them and there are always problems. It took them 2 years to update to a newer version of php. The websites are constantly down and unreachable and when i try to contact them they are very unfriendly and refuse to give any useful statusupdate.

I would have stopped using their service long time ago, but it's way easier to start hosting with them then to stop hosting with them. As soon as you paid them, the service evaporates.

Alternate top web hosting companies in Netherlands


Compare to best hosting brands from Netherlands new

These PC Extreme customer review(s) and ranks are the subjective opinion of our visitors and not of whtop.com staff.
Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.