Webb Hosting review

This review cover a general impression of webbhosting.nu webhosting features like support, data center, price, control panel & more. Brand #16429, listed from 2011.

Overview

About Webb Hosting

Webbhosting.nu är en tjänst från LemonLime Internet Development i Linköping. LemonLime har varit verksamma inom webbdesign, webbaserade system och hosting sedan år 2000.

För att renodla verksamheten skapades Webbhosting.nu för att hantera webbhotell- och hostingverksamheten.

Webbhosting.nu erbjuder snabba hanteringstider i kombination med högkvalitativ servermiljö. Vårt mål är att även erbjuda bästa möjliga support och vara nära kunden. Personliga relationer är väldigt viktiga för oss.

Varför Webbhosting.nu?

Webbhosting.nu har på kort tid blivit ett väldigt populärt webbhotell och vår kundbas ökar i snabb takt! Vi vill passa på och tacka alla våra gäster och välkomna nya.

Varför välja Webbhosting.nu? Här kommer 10 skäl:

1. Säkerhet
Innehållet i våra servrar skyddas kontinuerligt och vi har system som kollar igenom trafiken och varnar vår personal så fort något "konstigt" sker. Servrarna kollas också kontinuerligt för virus och spam för att minska riskerna av detta. Även den fysiska säkerheten i vår serverhall är hög med brandsäkerhet och inbrottsskydd.

2. Stabilitet
Vi erbjuder en stabil servermiljö med redundans så att om en server går ner kan vi leda trafiken till en annan maskin, och vi har reservkomponenter om något skulle fela. Vi väljer också alltid att köpa våra servrar från lokala leverantörer (i huvudsak från HP) som är auktoriserade att utföra all service och reparation på plats.

3. Ekonomi
Vi erbjuder högsta kvalitet för pengarna! Inga onödiga eller dolda kostnader. Som kund hos oss vet du alltid vad du får för pengarna. Några exempel på varför vi är det mest ekonomiska alternativet:
- När du registrerar domän via oss så äger du domänen. Därmed kan du peka om och administrera den som du vill.
- Vi tar inga avgifter för ompekning av domäner som ligger på våra servrar till andra leverantörer.
- Vi tar endast 95 kr för uppsättning av DNS:er. Detta är det lägsta på marknaden.
- Telefonsupport är kostnadsfritt.

4. Enkelhet
Det är lätt att vara gäst hos oss. Beställning sker via enkla blanketter på sidan och du får alltid information om status på ditt ärende. Sedan så kan du själv administrera och skapa mailkonton m m. Vår personal finns alltid till hands om du behöver hjälp!

5. Snabbhet
Vi automatiserar och standardiserar våra interna rutiner så att uppsättning av nya konton och supporten går så snabbt och smidigt som möjligt. Vanligtvis är allt klart inom en timme från det att vår personal får in beställning från kunden.

6. Support
Vi vill gärna ha en nära relation med våra kunder. Det innebär att vi satsar på att ha resurser så att vi hanterar olika ärenden via mail men också via telefon. Vår personal är handplockad för att kunna åtgärda problem och erbjuda support snabbt och effektivt!

7. Flexibilitet
Inget är omöjligt! Det är vår motto. Vi gör alltid vårt bästa för att kunden ska få skräddarsydda lösningar. Vi erbjuder ett antal färdiga webbhotell-paket då de täcker de flesta kundernas behov, men vi kan alltid erbjuda mer skräddarsydda lösningar om det behövs.

8. Lyhördhet
Vi lyssnar på våra kunder. Vi gör ofta kundundersökningar där vi frågar ett antal av våra kunder för att se hur de upplever oss som leverantör. Vi lyssnar alltid på vad våra gäster har att säga för det är det enda sättet att kunna förbättra oss.

9. Kompetens
Vår personal har väldigt hög kompetens inom serverarkitektur och kan snabbt och lätt konfigurera miljön så att den fungerar på ett optimalt och stabilt sätt. De kan även hälpa till vid överföringen av sajter med olika databaslösningar till vår miljö.

10. Utbyggbarhet
Hela servermiljön är strukturerad på ett sätt som tillåter enkel utbyggbarhet. Detta är viktigt så att servermiljön kan växa med antalet kunder.

-----

Webbhosting.nu is a service of lemon lime Internet Development in Linköping. Lemon Lime has been active in web design, web-based system and hosting since 2000.

In order to streamline operations created Webbhosting.nu for managing web hosting and hosting business.

Webbhosting.nu offers fast processing times, combined with high-quality server environment. Our goal is to offer the best possible support and be close to customers. Personal relationships are very important to us.

Why Webbhosting.nu?

Webbhosting.nu has quickly become a very popular web hosting and our customer base is growing rapidly! We would like to thank all our guests and welcome new ones.

Why choose Webbhosting.nu? Here are 10 reasons:

1st Security
The contents of our servers are protected continuously and we have systems that check through traffic and alerts our staff as soon as something "strange" happening. The servers are also continuously checked for viruses and spam to reduce the risks of this. While the physical security of our server room is high, with fire and burglary protection.

2nd Stability
We offer a stable server environment with redundancy so that if one server goes down, we can lead traffic to another machine, and we have spare parts if something were to fail. We also always choose to buy our servers from local suppliers (mainly from HP) that are authorized to execute all service and repair on site.

3rd Economy
We offer the highest quality for your money! No unnecessary or hidden costs. As our customer, you always know what you get for your money. Some examples of why we are the most economical option:
- When you register domain through us, you own the domain. This allows you to redirect and manage it as you wish.
- We take no fees for Redelegation of domains located on our servers to other suppliers.
- We take only 95 SEK for the set of DNS's. This is the lowest in the market.
- Telephone support is free.

4th Simplicity
It is easy to be our guest. Ordering is done via simple forms on the page and you will always receive information about the status of your case. Then you can self-administer and create mail accounts, etc. Our staff are always on hand if you need help!

5th Speed
We automate and standardize our internal processes so that the set of new accounts and support goes as smoothly as possible. Usually, all set within one hour of our staff receives order from customer.

6th Support
We'd love to have a close relationship with our customers. This means that we invest in have the resources so that we deal with various issues by email but also via telephone. Our staff is handpicked to be able to fix problems and provide support quickly and efficiently!

7th Flexibility
Nothing is impossible! It is our motto. We always do our best to ensure that customers receive tailor-made solutions. We offer a number of ready-made hosting packages as they cover most customer needs, but we can always offer more tailored solutions as needed.

8th Responsiveness
We listen to our customers. We often make customer surveys where we ask a number of our customers to see how they perceive us as a supplier. We always listen to what our guests have to say for it is the only way to improve.

9th Competence
Our staff has very high competence in the server architecture and can be quickly and easily configure the environment to work in an optimal and stable manner. They can also pocket pair to the transfer of sites with different database solutions to our environment.

10th Expandability
The entire server environment is structured in a way that allows for easy expandability. This is important so that the server environment can grow with the number of customers.

Related links


webbhosting.nu Facebook Cover
Website research for Webb Hosting on by WebHostingTop

Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start date
and end date if the promotions expires!
Your email
(will not be displayed)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Plans

There are no products or services listed yet! To add any hosting plans, you have to login into your account!

Marketing information is managed by info@webbhosting.nu [login] Claim this businessCreate a free account to manage webbhosting.nu listing!

Web stats

Targeting: Niue

Customer Testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email(will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed!)
Minim 100 characters!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Social Networks

No official account on Linkedin yet!
https://plus.google.com/109582396689143315871
About: Webbhosting.nu erbjuder snabba hanteringstider i kombination med högkvalitativ servermiljö. Vårt mål är att även erbjuda bästa möjliga support och vara nära kunden. Personliga relationer är väldigt viktiga för oss.
Webbhosting.nu account is having 1 followers and 5 plus one count. See recent Google+ Posts:
webbhosting.nu GPlus Icon
- Uppgradering av webbservrarEfter att ha virtualiserat mailservern så har turen kommit till webbservrarna (vi kör mellan 6 och 8 juli). Webbhosting.nu - webbhosting, domänregistrering, webbhotell till bra pris
- Från 1 mars så är våra supporttider (telefon och epost): Mån-Fre 08.00-17.00
- LemonLime och Webbhosting.nu har idag köpt domänen Webbhosting.se. Webbhosting.nu - webbhosting, domänregistrering, webbhotell till bra pris
No official Blog yet!

Customer Reviews

There are no customer or users ratings yet for this provider. You can click here to add your review

Add your own review [Toggle to basic/advance form]

Required info

Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID or https://plus.google.com/+YOURID
Your Email Or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. eg Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domaineg. mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one!
Summary of your posteg. webbhosting.nu is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
(please specify which plan you used)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Latest updated companies


Smarter ASP.NET
smarterasp.net IconSmarterASP.NET is one of the fastest growing and debt-free web hosting companies in the industry. We are currently serving over 170,000 websites worldwide and more members are joining each day. We purchase and fully own all of our equipment so the savings are passed on to you. Smarterasp.net is a well-funded and privately owned company with no outside investors. For this reason we can make educated management and technical decisions ...

Heroku
heroku.com IconOur service lets app developers spend their time on their application code, not managing servers, deployment, ongoing operations, or scaling. Developer Productivity Developer productivity is our battle cry, at the core of everything we do. Why require three steps when one will do? Why require any action at all when zero steps will do? Design A deployment platform's workflow and experience should be designed. Every decision – ...

Webs.com
webs.com IconWebs was founded by three brothers with one goal in mind: to help people get online without technical skills or a big budget. And while our team of bright, talented people has continued to grow, and our office has expanded, that singular goal remains unchanged years later. Our team is passionate about our purpose, and obsessed with innovation. From the engineers who write the code, to the support team that's here to help you use it, ...

4shared
4shared.com Icon4shared provides its users with the highest-quality, free online hosting and sharing services. Our team is comprised of dedicated specialists, in the areas of programming, web design, and marketing communications. Founded in 2005, 4shared continues to gain popularity among online users throughout the world. With our service users can upload, store and download music, videos, photographs, and many others types of files and documents. ...

Afri Host
afrihost.com IconAfrihost is not a story of products, strategies or market-share, but a story of friendship and determination. Afrihost is the brainchild of best friends Gian Visser, Brendan Armstrong and Peter Meintjes, who had a dream of building a company, free of corporate shackles, that would delight their clients with excellent service and amazing products. In September 2009, Afrihost decided to enter the Broadband market, so that they could ...

Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.