Pro ISP review

1 user review, 0 support responses, 0 testimonials, 1 product, 0 promotions, 4 social accounts, 10060 domains, 7693 hosted, Alexa #89224, listed 2007 (#4839)

Overview

About Pro ISP

Om PRO ISP
PRO ISP ble etablert i 2002, og er i dag en av Norges raskest voksende leverandører av webhotell, domener, virtuell privat server (VPS) og SSL sertifikat. Vi tar sikte på å bli en dominerende aktør i det norske markedet, samt etablere en tilstedeværelse i Europa, i de kommende årene.

PRO ISP satser i dag utelukkende på å utvikle og levere tjenester relatert til webhotell, domener, virtuell privat server (VPS) og SSL sertifikat. Vi har som mål å levere stabile og sikre løsninger til konkurransedyktige priser til private og bedrifter og til tekniske og ikke-tekniske brukere.

PRO ISP har fra start fokusert på automatisering av våre tjenester der det er mulig. Det har medført at du som kunde kan gjøre de fleste endringer på egenhånd uten å måtte kontakte oss, samtidig som vi har kunnet fokusere på våre kjerneoppgaver.

Kontinuerlig standardisering og kvalitetssikring av våre tjenester sikrer at samtlige av våre kunder mottar den samme gode kvaliteten til enhver tid.

Datasenter
Våre servere er plassert i høyteknologiske datasentre i:

* Oslo (1 ms fra NIX - knutepunktet i Norge)
* Houston, Texas (USA)
* Nuremberg (Tyskland)

Servere plassert i Oslo er beregnet for de av våre kunder som har kunder/besøkende i hovedsak fra Norge. Servere plassert i Nuremberg er beregnet for de av våre kunder som har kunder/besøkende i hovedsak fra Europa. Servere i datasenteret i Texas er beregnet for de av våre kunder som har kunder/besøkende i hovedsak fra det Nord-amerikanske kontinentet. Du velger selv hvor du ønsker å ha ditt webhotell ved bestilling.
Overvåkning
Våre servere og tjenester er under konstant overvåkning. Skulle en tjeneste gå ned, vil våre ansvarlige driftsteknikere umiddelbart få varsling om dette pr SMS og epost. Feilretting starter dermed umiddelbart etter varsling.
Sikkerhet
Datasentrene har strenge sikkerhetsrutiner. Ingen uvedkommende har tilgang til datasentrene. Alle serverrom, i tillegg til en rekke andre rom, har kameraovervåking.
Datasentrene har kjøleaggregat, temperaturovervåking, fuktsensor, antistatisk gulvbelegg og har UPS (batteribackup) på alle kritiske komponenter. Serverrommene er brann- og fuktsikret.
Redundans
Datasentrene har flere fiberinnganger - dersom noe skjer med en inngang, vil andre sørge for fortsatt tilgang til internett.
Datasentrene har flere gigabit linjer til internett hos flere forskjellige leverandører - dersom det oppstår problemer med en linje/leverandør, vil andre sørge for fortsatt tilgang til internett.
Datasentrene har også redundans på strømforsyning, backbone routere og flere andre kritiske komponenter. Med andre ord er alt lagt til rette for minimal nedetid og høy tilgjengelighet.
Servere
Våre servere er generelt sett raske og lite belastet. Vi får ofte tilbakemeldinger fra våre kunder om at sidene er blitt mye raskere enn før etter at de ble flyttet til oss.
Ønsker du å ha webhotell på spesielt raske og lite belastede servere bør du velge vårt Pro Premium webhotell. Webhotellet ligger på våre PRO servere som har bedre komponenter og mindre kunder pr. server enn våre andre webhotell.
Antall kunder per server er begrenset for å hindre overbelastning og trege servere. Alle servere har 100 Mbit forbindelse, noe som sikrer at våre tjenester alltid er raske og stabile.


Webhotell
Ved kjøp av webhotell hos oss får du tilgang til din egen lagringsplass på nett. Denne lagringsplassen kan benyttes til å drive ditt eget nettsted som til alle tider vil være tilgjengelig via et domene som er tilknyttet webhotellet som for eksempel dittdomene.no.

Fullstendig oversikt over våre webhotell

Øyeblikkelig tilgang
Samtlige webhotell opprettes automatisk når du godkjenner bestillingen. Du får øyeblikkelig tilsendt nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk webhotellet.

Full tilgang til backup 24/7
Var du uheldig og slettet litt mer enn du skulle? Vår enestående løsning lar deg gjenopprette data på ditt webhotell opptil 30 dager bakover i tid uten å måtte kontakte oss.

Server plassering
Når du bestiller kan du velge mellom å ha webhotell i Norge, Europa eller USA. Velg det som er nærmest din målgruppe og dermed passer din målgruppe best.

Gratis support 24/7
Har du problemer eller lurer på noe? Da er det godt å vite at hjelpen er der når du trenger den. Motta support til alle døgnets tider via epost, live chat eller telefon*.
RvSitebuilder hjemmesideprogram
Hjemmesideprogram på norsk
Har du lite eller ingen kunnskap om programmering eller webdesign? Fortvil ikke, vårt hjemmesideprogram på norsk medfølger samtlige webhotell.

99,9% oppetidsgaranti
Vi garantere alle våre kunder 99.9% oppetid på webhotell. Hos oss kan du være sikker på at du ikke mister kunder på grunn av at nettstedet ditt er utilgjengelig.

30 dagers pengene tilbake garanti
PRO ISP er så sikre på at du vil bli 100% fornøyd med våre tjenester at vi har en 30 dagers pengene tilbake garanti. Hvis du ikke er fornøyd med våre tjenester vil vi tilbakebetale pengene.

Detaljert statistikk
På samtlige webhotell medfølger detaljert statistikk som gir deg god oversikt over dine besøkende. Vit hvem dine besøkende er og hva de gjør.

Avansert kontrollpanel
På samtlige webhotell medfølger et avansert kontrollpanel hvor du kan administrere alle aspekter ved nettstedet som for eksempel epost, subdomener, databaser og mye mer.

Avanserte løsninger
Har du behov for avanserte løsninger som forum, nettbutikk eller bildegalleri, men mangler den nødvendige kunnskapen for å sette i gang? Du kan nå enkelt installere nesten 175 forskjellige løsninger.

Fleksibelt webhotell
Er du lei av webhotell med liten eller ingen mulighet til konfigurasjon? Har du spesielle behov ut over hva et vanlig webhotell kan tilby? Våre webhotell er svært fleksible og vil tilfredsstille enhver kritiker.

Prioritert support
Krever din virksomhet at du behøver ekstra rask respons? Kunder med Pro Premium webhotell vil alltid bli prioritert ved henvendelser til support.Fleksibilitet
Er du lei av webhotell med liten eller ingen mulighet til konfigurasjon? Har du spesielle behov ut over hva et vanlig webhotell kan tilby? Da er du kommet til rett sted. Våre webhotell er svært fleksible og vil tilfredsstille enhver kritiker.

* Konfigurasjon av PHP via php.ini
Er du bekymret for at PHP skripter du har tenkt å benytte ikke kan kjøres på våre webhotell? Da bekymrer du deg uten grunn. På samtlige av våre webhotell er det mulig å endre samtlige konfigurasjoner i php.ini-filen. Har du behov for at safe_mode skal være av vil det være en enkel sak å konfigurere dette. Les mer om hvordan du endrer php.ini i vår guide Konfigurasjon av php.ini.

* Funksjonsrikt kontrollpanel
Via vårt kontrollpanel er det mulig å konfigurere alt fra epostadresser til mer avanserte valg som MIME typer og Apache handlers. Vi legger stadig til nye guider som viser hvordan du kan foreta endringer i kontrollpanelet. Prøv vårt kontrollpanel nå og opplev selv hvorfor så mange velger PRO ISP.


Garanti
Vi er så sikre på at du vil bli 100% fornøyd med våre tjenester at vi kan stille oss bak følgende garantier:

30 dager pengene tilbake garanti
PRO ISP er så sikre på at du vil bli 100% fornøyd med våre tjenester at vi har en 30 dagers pengene tilbake garanti. Hvis du ikke er fornøyd med våre tjenester, vil vi uten å kreve grunn, tilbakebetale pengene med det samme. Den eneste måten å drive et vellykket selskap på er etter vår oppfatning ved å drive ærlig og rettferdig.

Vennligst vær oppmerksom på at garantien ikke gjelder domener som allerede er blitt registrert eller flyttet.

24 timer svargaranti
For å understreke at vi tar support seriøst har vi en 24 timers svar garanti på en henvendelse sendt inn på en hverdag og 48 timer på en henvendelse sendt inn i helg- eller helligdag. Svar garantien går ut på at dersom din henvendelse til oss på en av de nedenforstående adressene forblir ubesvart over gitt frist, vil du få en halv månedsavgift gratis på din neste faktura. Garantien gjelder henvendelse sendt til alle våre adresser hvor du har fått et saksnummer i retur.

* support@proisp.no
* salg@proisp.no
* faktura@proisp.no

99,9% oppetidsgaranti
Over tid har vi vist at vi kan holde tilnærmet 100% oppetid. Vi kan derfor garantere alle våre kunder 99.9% oppetid. Hvis vi mot formodning en måned ikke skulle klare å holde dette vil du slippe å betale deler av det månedlige beløpet, avhengig av hvor mye nedetid det måtte bli. Du vil få 5% av en månedsavgift på webhotellet tilgode på neste faktura pr. påbegynt halvtime nedetid utover 99,9% oppetid. 99,9% oppetid tilsvarer ca. 43 minutter nedetid pr.mnd. Det vil si at dersom du opplever nedetid på 44 minutter en måned, vil du få 5% av månedsavgiften tilgode på neste faktura. Ved 74 minutter vil du få 10% tilgode osv. 100% av månedsavgiften er maks tilgodehavende for en måned.

--------

About PRO ISP
PRO ISP was established in 2002 and is today one of the fastest growing providers of hosting, domains, virtual private server (VPS) and SSL certificate. We aim to become a dominant player in the Norwegian market, and establish a presence in Europe, in the coming years.

PRO ISP rates today exclusively on developing and delivering services related to web hosting, domains, virtual private server (VPS) and SSL certificate. We aim to deliver stable and secure solutions at competitive rates to individuals and businesses and to technical and non-technical users.

PRO ISP has from the start focused on the automation of our services where possible. It meant that you, the customer can make most changes on their own without having to contact us, and we have been able to focus on our core tasks.

Ongoing standardization and quality of our services ensures that all our customers receive the same excellent quality at any time.

Data Center
Our servers are located in high-tech data centers:

* Oslo (1 ms from NIX - the hub of Norway)
* Houston, Texas (USA)
* Nuremberg (Germany)

Servers located in Oslo is intended for those customers who have customers / visitors mainly from Norway. Servers located in Nuremberg is intended for those customers who have customers / visitors mainly from Europe. Servers in the data center in Texas is designed for those customers who have customers / visitors mainly from the North American continent. You choose how you want to have your web hosting when you order.
Monitoring
Our servers and services are under constant surveillance. Should the service go down, our technicians responsible for operation immediately receive notification of this by SMS and email. Debugging starts thus immediately after notification.
Security
Data centers have strict security procedures. No unauthorized access to data centers. All server rooms, in addition to several other rooms, the camera monitoring.
Data centers have cooling unit, temperature monitoring, humidity sensor, anti-static flooring and have UPS (battery backup) on all critical components. Server rooms are fire and moisture protected.
Redundancy
Data centers have multiple fiber inputs - if something happens to one input, others will ensure continued access to the internet.
Data centers have multiple gigabit connections to the Internet in several different suppliers - if there are problems with a line / supplier, others will ensure continued access to the internet.
The data centers also have redundancy in power, backbone routers and other critical components. In other words, is all set for minimal downtime and high availability.
Servers
Our servers are generally fast and not overloaded. We often get feedback from our customers that the pages are much faster than before after they were transferred to us.
Want to be hosting the particularly rapid and low-loaded servers, you should choose our Pro Premium hosting. Hosting is our PRO server that has better components and less customers per. server than our other hosting.
Number of clients per server is limited to prevent overload and slow servers. All servers have 100 Mbps connection, which ensures that our services are always fast and stable.


Web hosting
When purchasing web hosting with us gives you access to your storage network. This storage can be used to run your own web site at all times will be available via a domain that is connected to the web space such as dittdomene.no.

A complete list of our hosting

Instant access
All web hosting is created automatically when you approve the order. You will immediately receive the necessary information to make use of the web space.

Full access to backup 24 / 7
Did you inadvertently deleted a bit more than you should? Our unique solution lets you recover data on your hosting up to 30 days backward in time without having to contact us.

Server location
When you order, you can choose to have web hosting in Norway, Europe or the United States. Select the closest to your target audience and thus suits your target market best.

Free support 24 / 7
If you have problems or questions? It is good to know that help is there when you need it. Receive support at all times via email, live chat or phone *.
RVSiteBuilder site program
Home Program on the Norwegian
Do you have little or no knowledge of programming or web design? Do not despair, our website software on the Norwegian supplied all the web space.

99.9% uptime guarantee
We guarantee all our customers 99.9% uptime web hosting. With us you can be sure that you do not lose customers because your website is unavailable.

30 day money back guarantee
PRO ISP is so confident that you will be 100% satisfied with our services that we have a 30 day money back guarantee. If you are not satisfied with our services, we will refund your money.

Detailed statistics
On all hosting included detailed statistics that give you a good overview of your visitors. Know who your visitors are and what they do.

Advanced Control Panel
On all hosting included an advanced control panel where you can manage all aspects of the website such as email, subdomains, databases and much more.

Advanced solutions
Do you need advanced solutions that forum, online shop or gallery, but lack the necessary knowledge to get started? You can now easily install nearly 175 different solutions.

Flexible hosting
Are you tired of hosting with little or no ability to setup? If you have special needs beyond what a normal hosting can provide? Our hosting is very flexible and will satisfy every critic.

Priority Support
Does your business that you need extra fast response? Customers with Pro Premium hosting will always be given priority in requests for support.Flexibility
Are you tired of hosting with little or no ability to setup? If you have special needs beyond what a normal hosting can provide? Then you come to the right place. Our hosting is very flexible and will satisfy every critic.

* Configuration of PHP via php.ini
Are you worried that the PHP scripts you intend to use can not be run on our hosting? When you worry for no reason. In all of our hosting is it possible to change all the configurations in your php.ini file. Do you need that safe_mode will be there will be a simple matter to configure this. Read more about how to change php.ini in our guide configuration of php.ini.

* Feature Rich Control Panel
Through our control panel, it is possible to configure everything from email addresses to more advanced options such as MIME types and Apache handlers. We are continuing to add new guides that show how you can make changes in the control panel. Try our control panel now and see for yourself why so many choose PRO ISP.


Warranty
We are so confident that you will be 100% satisfied with our services that we can place ourselves behind the following guarantees:

30 days money back guarantee
PRO ISP is so confident that you will be 100% satisfied with our services that we have a 30 day money back guarantee. If you are not satisfied with our services, we will without requiring a reason, refund your money immediately. The only way to run a successful company is in our opinion by conducting honest and fair.

Please note that warranty does not apply to domains that have already been registered or transferred.

24 hours response guarantee
To emphasize that we support seriously, we have a 24 hour response guarantee to a request submitted on a weekday and 48 hours on a request submitted on weekends or public holidays. Reply guarantee is that if your request to us at one of the below addresses remain unanswered over the deadline, you will get a half month tax free on your next bill. The guarantee applies inquiry sent to all addresses where you have a case number in return.

* Support@proisp.no
* Salg@proisp.no
* Faktura@proisp.no

99.9% uptime guarantee
Over time, we have shown that we can hold almost 100% uptime. We can therefore guarantee all our customers 99.9% uptime. If we are against all expectations, one month would not be able to keep this you will not have to pay part of the monthly amount, depending on how much downtime it would be. You will get 5% of a monthly fee for web credit on next invoice. half-hour of downtime beyond the 99.9% uptime. 99.9% uptime is equivalent to approx. 43 minutes downtime Month. This means that if you experience outages of 44 minutes a month, you get 5% of monthly fee credit on next bill. At 74 minutes you will receive 10% credit, etc. 100% of the monthly fee is the maximum credits for a month.

proisp.no Facebook Cover
Website research for Pro ISP on February 8, 2015 by WebHostingTop

Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start date
and end date if the promotions expires!
Your email
(will not be displayed)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

PlansWebsite Products

Linux - Shared Keep mouse
over features!
PriceDisk Space Transfer UpdatedFree Domain /
Allowed
Pro Start featuresDatabase 1
Unlimited subdomains
cPanel
Softaculous
Free Bandwith
Daily Backup
Free DNS
Webmail
RVSiteBuilder
Instant Setup

Norwegian, USA or Europe server location
Plan URL : https://www.proisp.no/webhotell/
$1.40/mo. $13.5 Setup Fee 1 GBunmetered

Marketing information is managed by Morten Malde - firma@p... [login] | Last company update:

Web stats

Targeting: Norway
Pro ISP daily Global Rank trend
Daily Global Rank Trend
Pro ISP Search Visits
Search Visits

Customer Testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email(will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed!)
Minim 100 characters!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Social Networks

https://www.linkedin.com/company/pro-isp-as
PRO ISP AS (est. 2002) is a Privately Held entity having 53 followers on LinkedIn and 2-10 employees, industry Information Technology & Services.
https://plus.google.com/+proisp
PRO ISP account is having 290 followers and 373 plus one count.proisp.no GPlus Icon
Language no


No official Blog yet!

Domains trend

ReviewsCustomer Ratings

The quick stats of Pro ISP profile shows a note average of 10 out of 10, counting 1 opinion.
As visitor you can rate this provider directly here! If you are part of support team, you can respond to these reviews by going to login

Add your own review [Toggle to basic/advance form]

Required info

Select Hosting Plan
Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID or https://plus.google.com/+YOURID
Your Email Or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. eg Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domaineg. mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one!
Summary of your posteg. proisp.no is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 
Kenneth (k.hansen00@y...)
Time Hosted: over 3 years
Global rating
Features
Cost
Customer Relation
Control Panel
I have just great things to say about PRO ISP. Norwegian high quality services at top class. Stability and servers are great and they use cPanel and Softaculous and you can do changes in php.ini and all cms systems are supported.
You can also chose where you want your account to be placed; Norway, USA, Europe.

Great host and cheap! :)
These Pro ISP customer review(s) and ranks are the subjective opinion of our visitors and not of whtop.com staff.
Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.