glesys.se review

This review cover a general impression of glesys.se webhosting features like support, data center, price, control panel & more. Brand #6153, listed from 2007.

Overview

About glesys.se

Modern teknik, modern kundvård

Vi strävar hela tiden mot att försöka vara den perfekta leverantören. Ett mål, som vi dock är fullt medvetna är omöjligt att nå, eftersom varje enskild kund är speciell och har egna behov. Men med hjälp av vårt mål jobbar vi på att du som kund ska uppleva känslan av att vi jobbar för just dig. Modern teknik i form av mjukvara och hårdvara ger oss även kraftfulla verktyg att närma oss våra mål.
Moderna villkor

GleSYS har länge strävat efter att plocka bort krångliga avtalsvillkor och bindningstider där det är möjligt. Just detta gör att våra kunder stannar hos oss för att de vill vara kvar, inte för att de måste.
Engagerade ägare

GleSYS är ägarstyrt av två delägare, Glenn Johansson och Jonas Björklund.

Glenn Johansson, VD
Glenn har ett långt förflutet som företagare och har god förståelse för affärsverksamhet. Glenn är också tekniskt lagd inom programmering och drift.

Jonas Björklund, Tekniskt ansvarig
Jonas har en lång erfarenhet från internet och telekombranschen. Hans starka sidor är serverdrift och nätverk.
Boka ett möte

Tillgänglighet är A och O i vår bransch, och det gäller inte bara det tekniska, utan även tillgänglighet till support och ledning. Ett förutsättningslöst möte ska och är därför inte vara längre bort än ett telefonsamtal. Vi finns oftast tillgängliga för personliga möten inom 24h både i stockholmsområdet och på västkusten.


Teknisk information

Två separata datacenter
Fem vägar ut mot internet
All nätverkstrafik är redundant
Mycket hög kapacitet
Off-site backup

GleSYS driver sitt eget datacenter i Falkenberg och är inhyrda i datacenter i Stockholm och New York.

Vårt nät är kopplat till internet via BGP över flera olika förbindelser för att uppnå hög tillgänglighet. Vi använder oss primärt av nätverksutrustning från Cisco.

I vårt SAN använder vi oss främst av delar från Brocade och Qlogic. Vårt SAN är 100% redundant med switchar och kontrollrar. Detta för bästa upptid och prestanda.

Vi strävar efter att bygga alla våra tjänster med virtualisering. I och med det kan vi lätt åtgärda trasig hårdvara och skala upp kapaciteten vid behov.

LIR - Local Internet Registry
Vi är medlemmar hos RIPE NCC för att kunna hjälpa våra kunder som har lite större behov av att registrera IP-adresser i sitt eget namn. Eller om det finns behov av många servrar och vill bygga ett eget nät hos oss.

----

Modern technology, modern customer care

We are constantly striving to try to be the perfect provider. A goal, which, however, we are fully aware it is impossible to achieve, because each customer is special and has their own needs. But with the help of our goal, we work for you as a customer will experience the feeling that we're working for you. Modern technology in the form of software and hardware provides us with powerful tools to approach our goals.
Modern conditions

GleSYS has long sought to remove burdensome contract terms and periods where possible. Precisely this means that our customers stay with us because they want to stay, not because they must.
Committed owners

GleSYS is owner controlled by two shareholders, Glenn Johansson and Jonas Björklund.

Glenn Johansson, CEO
Glenn has a long history as an entrepreneur and have a good understanding of business. Glenn is also technically inclined in programming and operation.

Jonas Björklund, Technical Manager
Jonas has extensive experience in Internet and telecommunications industry. His strengths are server and network.
Book a meeting

Availability is everything in our industry, and it's not just the technical but also the availability of support and guidance. An unconditional meeting will and will not be further away than a phone call. We are usually available for personal meetings within 24 hours both in the Stockholm area and on the west coast.


Technical Information

Two separate data centers
Five ways out to the Internet
All network traffic is redundant
Very high capacity
Off-site backup

GleSYS operates its own data center in Falkenberg and is chartered in data centers in Stockholm and New York.

Our network is connected to the Internet via BGP across multiple links to achieve high availability. We use primarily for network equipment by Cisco.

In our SAN, we use mainly of elements from Brocade and Qlogic. Our SAN is 100% redundant with switches and controllers. This is the best uptime and performance.

We strive to build all of our services with virtualization. With it, we can easily fix broken hardware and scale up capacity as needed.

LIR - Local Internet Registry
We are members of the RIPE NCC to help our customers who have a little greater need to register the IP addresses in its own name. Or if there is a need for many servers and wants to build its own network with us.

Related links


glesys.se Facebook Cover
Website research for glesys.se on by WebHostingTop

Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start date
and end date if the promotions expires!
Your email
(will not be displayed)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Plans

There are no products or services listed yet! To add any hosting plans, you have to login into your account!

Marketing information is managed by info@glesys.se [login] Claim this businessCreate a free account to manage glesys.se listing!

Web stats

Targeting: Belgium, Netherlands, Sweden

Customer Testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email(will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed!)
Minim 100 characters!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Social Networks

https://www.linkedin.com/company/glesys-internet-services-ab
About: GleSYS, founded in 1999, is today a fast growing provider of dedicated and cloud server solutions to businesses worldwide. We started out small in Falkenberg, Sweden, and have since then built up two data centers in Falkenberg and Stockholm. If you have any questions please feel free to contact us.
GleSYS Internet Services (est. 1999) is a Public Company entity having 123 followers on LinkedIn and 11-50 employees, industry Internet.
https://plus.google.com/101570759532280018252
About: Vi jobbar med molnet. Vi levererar VPS:er,dedikerade servrar och colocation.
GleSYS Internet Services AB account is having 3 followers and 3 plus one count.
glesys.se Blog Blog added on Nov, 2015, with total 48 articles. See recent blogs summary posts:
- Falkenberg: Network maintaince - Nov 30, 06:10 CET Completed - Everything worked out as planned Nov 30, 06:00 CET In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary. Nov 29, 16:47 ...
- Host offline - Nov 28, 12:09 CET Investigating - One of our hosts has gone offline. Servers are currently beeing restarted on other nodes.
- packetloss to VMWare Stockholm - Nov 8, 16:14 CET Resolved - This incident has been resolved. Nov 8, 14:17 CET Investigating - we are once again experiencing packetloss to VMWare vm's in Stockholm, we are investigating

Customer Reviews

There are no customer or users ratings yet for this provider. You can click here to add your review

Add your own review [Toggle to basic/advance form]

Required info

Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID or https://plus.google.com/+YOURID
Your Email Or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. eg Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domaineg. mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one!
Summary of your posteg. glesys.se is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
(please specify which plan you used)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Latest updated companies


Rack Space
rackspace.com IconThe “managed cloud” company, offering deep expertise across the leading clouds combined with managed security Not only do we operate clouds, we invented OpenStack®, a cloud we now run at massive scale (1 billion server hours and counting) We Offer: Best practices based on helping thousands of customers in 150+ countries tap into the promise of the cloud An army of certified experts, with more than 3,000 cloud ...

WP Engine
wpengine.com IconWPEngine is a managed webhosting service for websites and apps built with popular WordPress platform. Technology Thrive amid high-traffic demands, suddenly changing markets, and unforeseen conditions. Create robust and reliable websites with direct SFTP, Git version control, built-in CDN, enhanced security, and one-click staging and restore. Culture We’re as proud of our people as we are of our technology. Our commitment to ...

Crazy Domains
crazydomains.ph IconNow-legendary, Crazy Domains was established in 2000. From humble beginnings, Crazy Domains has gone on to become a leading domain name registrar in Australia, Europe, India and the Middle East. Source: https://www.crazydomains.ph/about/ Other websites https://www.crazydomains.co.uk https://www.crazydomains.com.au/ https://www.crazydomains.hk/ https://www.crazydomains.in/ https://www.crazydomains.id/ https://www.crazydomains.my/ ...

Smarter ASP.NET
smarterasp.net IconSmarterASP.NET is one of the fastest growing and debt-free web hosting companies in the industry. We are currently serving over 170,000 websites worldwide and more members are joining each day. We purchase and fully own all of our equipment so the savings are passed on to you. Smarterasp.net is a well-funded and privately owned company with no outside investors. For this reason we can make educated management and technical decisions ...

Heroku
heroku.com IconOur service lets app developers spend their time on their application code, not managing servers, deployment, ongoing operations, or scaling. Developer Productivity Developer productivity is our battle cry, at the core of everything we do. Why require three steps when one will do? Why require any action at all when zero steps will do? Design A deployment platform's workflow and experience should be designed. Every decision – ...

Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.