glesys.se review

0 user reviews, 0 testimonials, 0 products, 0 promotions, 4 social accounts, Alexa #863275, listed 2007 (#6153)
glesys.se logo!

Overview

About glesys.se

Modern teknik, modern kundvård

Vi strävar hela tiden mot att försöka vara den perfekta leverantören. Ett mål, som vi dock är fullt medvetna är omöjligt att nå, eftersom varje enskild kund är speciell och har egna behov. Men med hjälp av vårt mål jobbar vi på att du som kund ska uppleva känslan av att vi jobbar för just dig. Modern teknik i form av mjukvara och hårdvara ger oss även kraftfulla verktyg att närma oss våra mål.
Moderna villkor

GleSYS har länge strävat efter att plocka bort krångliga avtalsvillkor och bindningstider där det är möjligt. Just detta gör att våra kunder stannar hos oss för att de vill vara kvar, inte för att de måste.
Engagerade ägare

GleSYS är ägarstyrt av två delägare, Glenn Johansson och Jonas Björklund.

Glenn Johansson, VD
Glenn har ett långt förflutet som företagare och har god förståelse för affärsverksamhet. Glenn är också tekniskt lagd inom programmering och drift.

Jonas Björklund, Tekniskt ansvarig
Jonas har en lång erfarenhet från internet och telekombranschen. Hans starka sidor är serverdrift och nätverk.
Boka ett möte

Tillgänglighet är A och O i vår bransch, och det gäller inte bara det tekniska, utan även tillgänglighet till support och ledning. Ett förutsättningslöst möte ska och är därför inte vara längre bort än ett telefonsamtal. Vi finns oftast tillgängliga för personliga möten inom 24h både i stockholmsområdet och på västkusten.


Teknisk information

Två separata datacenter
Fem vägar ut mot internet
All nätverkstrafik är redundant
Mycket hög kapacitet
Off-site backup

GleSYS driver sitt eget datacenter i Falkenberg och är inhyrda i datacenter i Stockholm och New York.

Vårt nät är kopplat till internet via BGP över flera olika förbindelser för att uppnå hög tillgänglighet. Vi använder oss primärt av nätverksutrustning från Cisco.

I vårt SAN använder vi oss främst av delar från Brocade och Qlogic. Vårt SAN är 100% redundant med switchar och kontrollrar. Detta för bästa upptid och prestanda.

Vi strävar efter att bygga alla våra tjänster med virtualisering. I och med det kan vi lätt åtgärda trasig hårdvara och skala upp kapaciteten vid behov.

LIR - Local Internet Registry
Vi är medlemmar hos RIPE NCC för att kunna hjälpa våra kunder som har lite större behov av att registrera IP-adresser i sitt eget namn. Eller om det finns behov av många servrar och vill bygga ett eget nät hos oss.

----

Modern technology, modern customer care

We are constantly striving to try to be the perfect provider. A goal, which, however, we are fully aware it is impossible to achieve, because each customer is special and has their own needs. But with the help of our goal, we work for you as a customer will experience the feeling that we're working for you. Modern technology in the form of software and hardware provides us with powerful tools to approach our goals.
Modern conditions

GleSYS has long sought to remove burdensome contract terms and periods where possible. Precisely this means that our customers stay with us because they want to stay, not because they must.
Committed owners

GleSYS is owner controlled by two shareholders, Glenn Johansson and Jonas Björklund.

Glenn Johansson, CEO
Glenn has a long history as an entrepreneur and have a good understanding of business. Glenn is also technically inclined in programming and operation.

Jonas Björklund, Technical Manager
Jonas has extensive experience in Internet and telecommunications industry. His strengths are server and network.
Book a meeting

Availability is everything in our industry, and it's not just the technical but also the availability of support and guidance. An unconditional meeting will and will not be further away than a phone call. We are usually available for personal meetings within 24 hours both in the Stockholm area and on the west coast.


Technical Information

Two separate data centers
Five ways out to the Internet
All network traffic is redundant
Very high capacity
Off-site backup

GleSYS operates its own data center in Falkenberg and is chartered in data centers in Stockholm and New York.

Our network is connected to the Internet via BGP across multiple links to achieve high availability. We use primarily for network equipment by Cisco.

In our SAN, we use mainly of elements from Brocade and Qlogic. Our SAN is 100% redundant with switches and controllers. This is the best uptime and performance.

We strive to build all of our services with virtualization. With it, we can easily fix broken hardware and scale up capacity as needed.

LIR - Local Internet Registry
We are members of the RIPE NCC to help our customers who have a little greater need to register the IP addresses in its own name. Or if there is a need for many servers and wants to build its own network with us.

glesys.se Cover
Website research for glesys.se on by WebHostingTop

Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start date
and end date if the promotions expires!
Your email
(will not be displayed)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Plans

There are no products or services listed yet! To add any hosting plans, you have to login into your account!

Contact information is managed by glesys.se representatives info@g..., support@g..., webmaster@g..., sales@g... [login] Claim this businessCreate a free account to manage glesys.se listing!

Web stats

Targeting: Belgium, Netherlands, Sweden

Customer Testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email(will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed!)
Minim 100 characters!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Social Networks

https://www.linkedin.com/company/glesys-internet-services-ab
About: GleSYS, founded in 1999, is today a fast growing provider of dedicated and cloud server solutions to businesses worldwide. We started out small in Falkenberg, Sweden, and have since then built up two data centers in Falkenberg and Stockholm. If you have any questions please feel free to contact us.
GleSYS Internet Services (est. 1999) is a Public Company entity having 123 followers on LinkedIn and 11-50 employees, industry Internet.
https://plus.google.com/101570759532280018252
About: Vi jobbar med molnet. Vi levererar VPS:er,dedikerade servrar och colocation.
GleSYS Internet Services AB account is having 3 followers and 3 plus one count.
glesys.se Blog Blog added on 2015 Nov, with total 51 articles. See recent blogs summary posts:
- Mail Cluster - Jan 17, 11:58 CET Update - Affected mailboxes are being restored to new hosts, no old email are expected to be lost and all new incoming emails are being queued. Once the mailbox is restored it will ...
- Falkenberg: Network maintaince - Nov 30, 06:10 CET Completed - Everything worked out as planned Nov 30, 06:00 CET In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary. Nov 29, 16:47 ...
- Host offline - Nov 28, 12:09 CET Investigating - One of our hosts has gone offline. Servers are currently beeing restarted on other nodes.

Customer Reviews

There are no customer or users ratings yet for this provider. You can click here to add your review

Add your own review [Toggle to basic/advance form]

Required info

Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID or https://plus.google.com/+YOURID
Your Email Or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. eg Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domaineg. mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one!
Summary of your posteg. glesys.se is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
Some customers might say good things like: "i'm happy with glesys.se" or bad things and complaints like: "this company sucks", or "is horrible", "glesys.se generated only problems", "scam or ripoff provider", but is your turn now to share your experience!

Please specify which product plan you used!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Alternate top web hosting companies in Sweden


Latest updated companies


Kal Host
kalhost.com logo!Kalhost is a charming web hosting provider company in Pakistan. Kalhost has thousand of satisfied web hosting customers in over all Pakistan. Since 2008 the vision of Kalhost is to deliver out class web hosting services to small and large companies in very effective cost. Kalhost delivers rich quality services in asp.net hosting, php, hosting , windows, hosting , Linux hosting, MySQL hosting. ...


Dts-Net
dts-net.com logo!Quality Online Services Since 1997 A+ BBB Rating At DTS-NET, we pride ourselves in providing web hosting with a rare combination of unmatched reliability, quality and affordability with a 60 Day Money Back Guarantee on any service. We have received numerous web hosting awards featuring our dedication to excellence in the web hosting field. Start by registering a domain, or check out our low ...

Domenca
domenca.com logo!Domenca's beginnings reach back to 1999 but the company in its current form has existed from 2003. It was merged into DDH.si d.o.o. in 2016. Since its humble beginnings and a team of two individuals it has evolved in a company that employs more than 20 coworkers. Core business of Domenca lays in domain registration, web hosting and development of web applications and websites. - Domains ...

Vinahost
vinahost.vn logo!VinaHost was founded in 2008. Since day one, our goal has been to offer quality, affordable, domain-based web hosting and server solutions to our customers. More about VinaHost Who we are? VinaHost team of web hosting experts average 8 years of professional hosting experience. Staffs are trained abroad and able to support with fluent English. We also have 24/7/365 technical support within ...

Host NeverDie
hostneverdie.com logo!HostNeverDie offers adaptable facilitating administrations, running from Standard Shared Hosting plan to the Enterprise Hosting plan. We likewise offers VPS, and Dedicated server bundles for cutting edge clients. Each of our Web Hosting bundles incorporates day in and day out help, most extreme uptime, and a 15-day unconditional promise. Since its foundation in 2009, HOSTEVERDIE has been a ...

Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.