Coxco review

0 user reviews, 0 testimonials, 0 products, 0 promotions, 0 social accounts, Alexa #18122852, listed 2007 (#5586)

Overview

Services: Web HostingDomain Registration

About Coxco

Webbhotell - MidiCart Webshop - CMS Publiceringsverktyg

Vi har sedan 1997 erbjudit kompletta webbhotells tjänster med personlig service till förmånliga priser. Vi erbjuder dig plats i ett högklassigt svenskt webbhotell, där du får tillgång till det mesta som man kan önska sig inom modern webbteknik. Vi arbetar med snabba, stabila servrar under Linux/UNIX samt Windows Server.

Registrering av domännamn ingår i startavgiften för webbhotell. Att flytta en existerade domän till vårt webbhotell tar ca. 1 dygn, och vi ger er givetvis information om hur ni skall gå tillväga för att flytten ska bli både snabb och smidig.

Vår specialitet - E-handel för små och medelstora företag
Vi har idag hjälpt drygt 1500 små och medelstora företag att öppna en webshop på Internet. Våra system är mycket enkla att administrera, och kräver ingen erfarenhet inom Javascript, ASP eller PHP. Vi ger dig stöd hela vägen, vilket är mycket uppskattat av våra kunder. Du kan även köpa en komplett webshop av oss, och kan sedan lägga butiken i valfritt webbhotell.
Observera att priset från endast 695 kr är en engångsavgift!

Vi bjuder på en komplett e-handelslösning
Kunder i vårt webbhotell erhåller om så önskas en komplett e-handelslösning helt gratis. MidiCart webshop finns i Javascript, ASP eller PHP, och levereras installerat och klart i din webbplats.

Enklare och billigare kan det inte bli att sätta upp en egen webbbutik på Internet.

Gratis CMS Publiceringsverktyg
Ett CMS publiceringsverktyg är en webbapplikation som körs i vår webbserver för att hjälpa kunden att skapa och underhålla sin webbplats. Kunder i vårt webbhotell med Linux/UNIX konton, kan idag välja mellan flera marknadsledande publiceringsverktyg. (CMS Made Simple, Drupal, Joomla, MidiCMS Website Builder eller Wordpress). Det valda publiceringsverktyget levereras installerat i er webbplats.

Demo av tillgängliga system hittar du här.

Varför ska jag välja Coxco som samarbetspartner?
Vi är en mycket stabil partner, och har varit verksamma på internet sedan 1997. Fri support ingår, och du får alltid prata med en teknisk kunnig och erfaren person. Vår serverhall ligger i internetknutpunkten Örebro, vilket säkerställer en stabil och snabb tillgänglighet.

Det kan många gånger vara svårt att hitta rätt i bland alla kontotyper och funktioner. Kontakta oss därför gärna på 0587-141 30 eller via e-mail, så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just ditt företag.

Egenskaper MidiCart ASP Webshop MidiCart ASP Webshop

Enkel installation och administration
Kräver inga programeringskunskaper
Databas i Microsoft Access
Offline administration via Microsoft Access
Komplett sökmotor
Inga begränsningar på antalet produkter
Ta betalt, via förskott, PF, kort, internetbank eller faktura

Egenskaper MidiCart PHP Webshop MidiCart PHP Webshop

Inga begränsningar på antalet produkter
Enkel installation och administration
Kräver inga programeringskunskaper
Databas i MySQL
Online administration via webbläsare
Komplett sökmotor
Inga begränsningar på antalet produkter
Ta betalt, via förskott, PF, kort, internetbank eller faktura

Egenskaper Premium Webshop Premium Webshop

Levereras installerad i ditt konto när du blir kund i vårt webbhotell
100-tals layout och funktionsmallar finns att ladda ned via produkternas hemsidor
Flera språk, olika momssatser, frakt beroende på pris eller vikt, SEO optimering
Flera bilder/produkt med bildförstoring, bildkartor, lagerfunktioner samt lageromsättning
Kundinloggning, bästsäljare, nya varor, erbjudanden, rabattkuponger samt nyhetsbrev
Skapa fakturar, följesedlar, verktyg för returer och kunduppföljning, skapa PDF filer

Beställ en komplett Webshop redan idag!
Många undrar om en så billig webbutik verkligen fungerar, och om det inte finns några andra hakar.

Vi har satsat på enkla och stabila system till bra priser, och säljer därför väldigt många system. Vi har även mycket låga marknadsföringskostnader, eftersom de flesta kunder kommer till oss via referenser från befintliga kunder eller genom sökmotorer.

Det finns inga dolda hakar med att använda våra system, och inga extra kostnader tillkommer. Vi har helt enkelt valt att sälja många system till ett lågt pris, istället för få system till ett högre pris.

Webbhotell Windows Konto

Vi erbjuder dig plats i våra snabba och stabila Windows Servrar, där du får tillgång till mesta som man kan önska sig inom modern webbteknik.

Gratis MidiCart e-handelslösning, MidiCart ASP, MidiCart ASP Plus eller MidiCart Java.

I övrigt kännetecknas Coxco Webbhotell av en bra support via telefon eller e-mail, och mycket driftsäkra servrar med en extremt god tillgänglighet.

Vi välkomnar alla typer av kunder i vårt webbhotell, och det är absolut inget krav att man måste ha en egen webbutik för att var kund hos oss.

----
Web Hosting - Midi cart Webshop - CMS Publishing

We have since 1997 offered complete web services hotel with personalized service at affordable rates. We offer you a place in a high-quality Swedish web hosting, where you get access to most of what you could wish for in modern web technologies. We work with a fast, stable servers on Linux / UNIX, and Windows Server.

Domain name registration is included in the entry fee for web hosting. Moving an existing domain to our hosting service takes approx. 1 day, and we give you course information about how you go about the move to be both fast and smooth.

Our specialty - E-commerce for small and medium-sized enterprises
Today, we have helped more than 1,500 small and medium enterprises to open a shop on the Internet. Our systems are easy to administer, and requires no experience in JavaScript, ASP or PHP. We will support you all the way, which is much appreciated by our customers. You can also buy a complete shop of us, and can then put the store in any hosting company.
Please note that the price of only 695 SEK is a one-time fee!

We offer a complete e-commerce
Customers in our web hosting will receive if desired a complete e-commerce solution for free. midi cart shop in JavaScript, ASP or PHP, and comes installed and ready in your website.

Easier and cheaper as it gets to putting up your own web store on the Internet.

Free CMS Publishing
A CMS CMS is a web application that runs in our web server to help customers create and maintain its website. Customers in our web hosting on Linux / UNIX accounts, can now choose from several leading content management. (CMS Made Simple, Drupal, Joomla, MidiCMS Website Builder or Wordpress). The selected CMS comes installed on your website.

Demo of the available systems can be found here.

Why choose Coxco as partner?
We are a very stable partner, and has been active on the Internet since 1997. Free support is included, and you'll always speak to a technically competent and experienced person. Our server room is located in the Internet exchange point Orebro, ensuring a stable and fast availability.

It can often be difficult to find the right in all account types and functions. Contact us happy at 0587-141 30 or by e-mail, we will help you find the best solution for your business.

Features midi cart ASP Webshop midi cart ASP Webshop

Easy installation and administration
Requires no programming knowledge
Database in Microsoft Access
Offline administration via Microsoft Access
Complete search engine
No restrictions on the number of products
Charge, through advances, PF, cards, online banking or bill

Features midi cart PHP Webshop midi cart PHP Webshop

No restrictions on the number of products
Easy installation and administration
Requires no programming knowledge
Database in MySQL
Online management via Web browser
Complete search engine
No restrictions on the number of products
Charge, through advances, PF, cards, online banking or bill

Features Premium Premium Webshop Webshop

Comes installed in your account when you become a customer of our hosting
100's layout and function templates are available for download via the product's webpage
Multiple languages, different tax rates, shipping, depending on price or weight, SEO optimization
Several images / product image magnification, image maps, inventory functions and inventory turnover
Customer Login, best sellers, new products, promotions, coupons, and newsletters
Create invoices, delivery notes, tools for returns and customer follow-up, create PDF files

Order a complete Catalog today!
Many people wonder if such a cheap online store actually works, and if there are no other hooks.

We have focused on simple and robust systems at good prices, and therefore sell very many systems. We also have very low marketing costs, because most clients come to us through references from existing clients or through search engines.

There are no hidden catches with using our systems, and no additional fees. We have simply chosen to sell many systems at a low price, instead of the few tools at a higher price.

Web Hosting Windows Account

We offer you a place in our fast and stable Windows Servers, where you get access to everything that you could wish for in modern web technologies.

Free midi cart e-commerce, midi cart ASP, midi cart ASP Plus or midi cart Java.

Otherwise characterized Coxco hosting of a good support by phone or e-mail, and highly reliable servers with an extremely high availability.

We welcome all types of customers to our hosting company, and there is absolutely no requirement that you must have your own online store for each customer.

coxco.se Screenshot
Website research for Coxco on by WebHostingTop

Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start date
and end date if the promotions expires!
Your email
(will not be displayed)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Plans

There are no products or services listed yet! To add any hosting plans, you have to login into your account!

Contact information is managed by coxco.se representatives support@c..., kundtjanst@c..., webmaster@c..., admin@c..., sales@c..., contact@c..., info@c... [login] Claim this businessCreate a free account to manage coxco.se listing!

Web stats

Email/Contact: support(at)coxco(dot)se
Phone Number: 0587-141 30
Country: Sweden
Targeting: Sweden
Statistics
Links to the site: 34
Details for http://www.coxco.se
Website DNS: atdns01.citynetwork.se => 46.254.13.10 ( Karlskrona ) / City Network Hosting AB - citynetwork.se
atdns02.citynetwork.se => 46.254.13.20 ( Karlskrona ) / City Network Hosting AB - citynetwork.se
atdns03.citynetwork.se => 185.2.152.100 ( Karlskrona ) / City Network Hosting AB - citynetwork.se
MX::srv1.coxco.se => 91.123.201.199 ( Karlskrona ) / City Network Hosting AB - citynetwork.se
Server Software: Apache/2.2.25 (Unix) PHP/5.2.17|PHP/5.2.17
Website IP: 91.123.201.199
IP Location Country/State/City: Sweden / Blekinge lan / Karlskrona - see top providers in Sverige
ISP Name / ISP URL: City Network Hosting AB / citynetwork.se
0
  Google+ Shares Count: 0

Customer Testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email(will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed!)
Minim 100 characters!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Social Networks

No official account on Linkedin yet!
No official account on Google+ yet!
No official Blog yet!

Customer Reviews

There are no customer or users ratings yet for this provider. You can click here to add your review

Add your own review [Toggle to basic/advance form]

Required info

Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID or https://plus.google.com/+YOURID
Your Email
(will be obfuscated)
Or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. eg Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domaineg. mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one!
Summary of your posteg. coxco.se is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
Some customers might say good things like: "i'm happy with Coxco" or bad things and complaints like: "this company sucks", or "is horrible", "coxco.se generated only problems", "scam or ripoff provider", but is your turn now to share your experience!

Please specify which product plan you used!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Alternate top web hosting companies in Sweden


Compare to best hosting brands from Sweden new

Latest updated companies


MyReseller Home Total Reviews: 81
Average Rating: 7 of 10
Good Reviews: 57
Bad Reviews: 24
Official Responses: 0
Alexa Rating559,336▲33842
Profile completion status:
Things done
+ Company descriptions is fine.
+ Company address location is complete.
+ Company phone/fax is added.
+ "About page" URL or "Contact page" URL are added
+ Forum, Blog/Announcements, Knowledgebase or FAQ URL is added
+ Products (plans) are added.
Things to do
- Twitter account is missing. Google+ account is missing.
- Note: Add a promotion or coupon!
86%
MyResellerHome.com was set up in the year 2006. Organization staff is having over a time of involvement in web facilitating industry. MyResellerHome.com is devoted for affiliate facilitating and is home for more than 30,000 affiliates the world over from most recent 4 years. We have numerous affiliates who have begun from 1-2 customers utilizing our administrations and elements given by us and ...

Vatan WebHost Alexa Rating559,382
vatanwebhost.com logo!Profile completion status:
Things done
+ Company descriptions is fine.
+ Company address location is complete.
+ Company phone/fax is added.
+ Company Twitter / Facebook / Google+ is added.
+ "About page" URL or "Contact page" URL are added
+ Forum, Blog/Announcements, Knowledgebase or FAQ URL is added
+ Products (plans) are added.
+ Promotions are added.
100%
The web design and development team started with the goal of providing web hosting and domain registration services. The web site set up by delivering high quality services along with the latest technology in the world managed to satisfy users in a short time. Gain a lot and gladly help you to achieve your goals. Web hosting company is committed to providing the best service to its users, and ...

ezHost Alexa Rating250,252
ezhost.ir logo!Profile completion status:
Things done
+ Note: Company descriptions is short (787). Recommended 1000 chars.
+ Company address location is complete.
+ Company phone/fax is added.
+ "About page" URL or "Contact page" URL are added
+ Forum, Blog/Announcements, Knowledgebase or FAQ URL is added
Things to do
- Twitter account is missing. Google+ account is missing.
- Products (plans) are missing.
- Note: Add a promotion or coupon!
71%
ezHost.ir provides IT Support, Web Design, Web Development, Web Hosting, Domain Registration, Social Media Marketing and General business Consulting services to SME. ezHost.ir is a leading provider of shared, reseller, VPS, and dedicated hosting solutions on both Linux and Windows platforms. We provide around-the-clock customer care and technical support from our office in Tehran. We can ...

Galore Host Alexa Rating2,070,182
galorehost.com logo!Profile completion status:
Things done
+ Note: Company descriptions is short (785). Recommended 1000 chars.
+ Company address location is complete.
+ Company phone/fax is added.
+ "About page" URL or "Contact page" URL are added
+ Products (plans) are added.
Things to do
- Google+ account is missing.
- Forum, Blog/Announcements, Knowledgebase or FAQ URL is missing.
- Note: Add a promotion or coupon!
71%
GaloreHost Provides cheap hosting services in Pakistan our main goal is affordable service with best results . Try our cheap cPanel Web Hosting , Linux High Ram VPS Hosting Yearly/Monthly Plans Or Register a cheap domain In Pakistan All plans are protected with our enterprise level DDoS Protection so you dont have to worry about downtimes anymore. cPanel Webhosting is Powered with litespeed Web ...


Spry Total Reviews: 5
Average Rating: 1 of 10
Good Reviews: 0
Bad Reviews: 5
Official Responses: 0
Alexa Rating2,016,210▲752675
Profile completion status:
Things done
+ Company descriptions is fine.
+ Company address location is complete.
+ Company phone/fax is added.
+ "About page" URL or "Contact page" URL are added
+ Forum, Blog/Announcements, Knowledgebase or FAQ URL is added
Things to do
- Twitter account is missing. Facebook account is missing. Google+ account is missing.
- Products (plans) are missing.
- Note: Add a promotion or coupon!
71%
Spry.com, established in 2002, is a privately held company that fosters leadership and personal advancement. We reward employees who are enthusiastic about technology and dedicated to the company's mission. Our Mission We will become the leading web hosting provider of VPS web hosting solutions. Our prices and our support will consistently impress our customers and baffle our competition. ...

Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.